Menu
Serwis
  Strona główna
  Forum
  Artykuły
  Galeria
  Linki
  Kontakt
  Szukaj

PTD
  Ogólne informacje
  Spis tytułów
  Encyklopedia
  Quizy
  Film "Wyspa Szkieletów"
  Film "Zamek Grozy"

Losowa grafika


Alfred Hitchcock

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/viperon/domains/ptd.vdl.pl/public_html/side_left.php(27) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1
Encyklopedia
Encyklopedia "Przygód Trzech Detektywów"

Leksykon tworzony przez U?ytkowników.
Je?li chcesz mie? swój wk?ad wy?lij has?o do wybranej litery, propozycj? has?a lub zg?o? ch?? uzupe?nienia ju? istniej?cego. Mo?esz korzysta? z dowolnej drogi: wybieraj?c Dodaj artyku?, wysy?aj?c mi Prywatn? Wiadomo??, pisz?c w odpowiednim temacie na Forum lub na e-mail: admin@ptd.vdl.pl

Przegl?danie Encyklopedii - kliknij na wybran? liter?:
A B C D E F G H I J K L ? M N O P R S T U W Y Z
A

Alfred Hitchcock - s?ynny re?yser, nies?usznie uznawany jako autor ksi??ek z serii PTD. Cz?owiek pogodny, z poczuciem humoru, detektywi poznaj? go przy okazji poszukiwania domu, w którym straszy do jednego z filmów re?ysera w "Tajemnicy Zamku Grozy". W ksi??kach spisuje dochodzenia ch?opców, pomaga im czasem tak?e przy rozwi?zywaniu niektórych zagadek lub poleca klientów. Mieszka w Malibu, w domu przekszta?conym po nieistniej?cej restauracji "U Charliego". Kiedy? by? detektywem, ale uleg? wypadkowi w wyniku którego musia? porzuci? dotychczasowy zawód i zaj?? si? filmem.
Has?o doda?: VPN

Allie Jamison - córka jednego z najbogatszych ludzi w Rocky Beach. By?a klientk? Trzech Detektywów w "Tajemnicy ?piewaj?cego w??a" i "Tajemnicy ?miertelnej Pu?apki". Ich znajomo?? z dziewczynk? nie rozwin??a si? jednak w bli?sz? za?y?o??. Allie jest zapalczywa, musi zawsze postawi? na swoim i nie stroni od mijania si? z prawd?, gdy jej to jest na r?k?.
Has?o doda?: luki116
B

Bob Andrews - trzeci detektyw, zajmuje si? dokumentacj? i dokonuje poszukiwa? w archiwach i bibliotekach, ale lubi przygody i ch?tnie wkracza do akcji. Prowadzi akta zespo?u. Bob jest skrupulatny, dociekliwy, spokojny, cichy, systematyczny, bystry, ma drobn? sylwetk?. Jest inteligentnym ch?opcem lubi?cym si? uczy?, cho? czasami przyda?oby mu si? troch? wi?cej ?mia?o?ci. Zazwyczaj ma przy sobie notes, w którym zapisuje swoje spostrze?enia przy pomocy w?asnego, wymy?lonego przez siebie szyfru. W drugiej serii Bob zmienia si? i ma charakter bardziej rozrywkowy.
Has?o doda?a: Marzycielka
C

Chudy Norris - bardzo szczup?y, wysoki ch?opiec z d?ugim nosem. Nieco starszy od Trzech Detektywów. Jego ?yciowa ambicja to wykazanie wszystkim, ?e jest sprytniejszy od Jupitera. Lecz jego wysi?ki zawsze id? na marne i to denerwuje go jeszcze bardziej i zach?ca do dalszej rywalizacji z Jupe'em, Pete'em i Bobem. Je?dzi sportowym, jaskrawoniebieskim samochodem.
Has?o doda?: Wiewiorek
D

Duch z duchem - system po??cze? wymy?lony przez Jupitera, który nie raz pomóg? detektywom w zdobyciu informacji potrzebnych do prowadzenia dochodze?. Polega na tym, ?e ka?dy z ch?opców dzwoni do swoich pi?ciu kolegów przekazuj?c pytanie oraz pro?b? o przekazanie tej informacji do kolejnych 5 osób. W ten sposób w ca?ej okolicy dzieci szukaj? odpowiedzi bawi?c si? w detektywów, a gdy co? znajd? dzwoni? do Kwatery G?ównej.
Has?o doda?: VPN
E

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
F

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
G

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
H

Hans Schmid - jeden z braci pracuj?cych w Sk?adzie Z?omu Jonesów. Pochodzi z Bawarii, pomaga Jonesom przy pracach w sk?adzie, cz?sto wozi detektywów ci??arówk?, gdy rolls royce z Worthingtonem s? akurat zaj?ci.
Has?o doda?: VPN

Hugenay - z?odziej dzie? sztuki pochodz?cy z Francji. Poznajemy go w ksi??kach: Tajemnica j?kaj?cej si? papugi oraz Tajemnica krzycz?cego zegara. Mimo, i? by? z?odziejem, potrafi? pomóc detektywom w rozwi?zywaniu zagadki. Zawsze udawa?o mu si? przechytrzy? policj?. Sam by? bardzo inteligentny, imponowa?a mu równie? bystro?? Jupitera.
Has?o doda?: mikra25
I

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
J

Jupiter Jones - pierwszy z trzech detektywów, szef agencji Trzej Detektywi. Ch?opak z lekk? nadwag?, bardzo bystrym umys?em, du?o czyta. Mieszka razem z wujostwem Matyld? i Tytusem, rodzice umarli kiedy by? jeszcze dzieckiem. Wielu osobom znany jako "Ma?y T?u?cioszek" z czasów kiedy wyst?powa? jako aktor w serialu rozrywkowym. Niezast?piony w rozwi?zywaniu ?amig?ówek, szarad, zagadek. W celu schudni?cia stosowa? wiele diet np. S.A.D.K.O, "Kromka z mas?em", ale zwykle niewiele pomaga?y, albo nie mia? wystarczaj?co silnej woli, aby je przestrzega?.
Has?o doda?: luki116, uzupe?ni?: mikra25
K

Konrad Schmid - jeden z braci pracuj?cych w Sk?adzie Z?omu Jonesów. Pochodzi z Bawarii, pomaga Jonesom przy pracach w sk?adzie, cz?sto wozi detektywów ci??arówk?, gdy rolls royce z Worthingtonem s? akurat zaj?ci.
Has?o doda?: VPN

Kredy - sposób orientacji i porozumiewania si? pomi?dzy detektywami w terenie. Ka?dy z nich mia? w?asny kolor kredy: Jupiter - bia??, Pete - niebiesk? i Bob - zielon?, któr? oznaczali drog? w razie niebezpiecze?stwa. U?ywali zazwyczaj swoich znaków rozpoznawczych, którymi by?y znaki zapytania, czasem dodawali strza?k? oznaczaj?c? kierunek drogi.
Has?o doda?: VPN

Kwatera G?ówna - stara, uszkodzona przyczepa kempingowa, wyposa?ona odpowiednio przez ch?opców na siedzib? agencji Trzej Detektywi. Po?o?ona w rogu Sk?adu Z?omu Jonesów. Otulona starannie u?o?onymi stertami z?omu, by?a niewidoczna z zewn?trz. Wewn?trz mie?ci?a nowoczesne biuro z biurkiem, maszyn? do pisania, magnetofonem i telefonem, a tak?e ciemni? fotograficzn? i laboratorium. By? tu tak?e peryskop, przez który ch?opcy obserwowali teren sk?adu ponad stertami z?omu oraz ró?nego rodzaju ekwipunek detektywistyczny, w wi?kszo?ci zmajstrowany przez Jupitera.
Has?o doda?: luki116
L

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
?

?atwa Trójka - najprostszy sposób dostania si? do Kwatery G?ównej Trzech Detektywów. Du?e d?bowe drzwi otwiera? zardzewia?y klucz, ukryty w pojemniku z innymi zardzewia?ymi przedmiotami, a dalej krótki pasa? prowadzi? do w?a?ciwego wej?cia do przyczepy, umieszczonego w jej bocznej ?cianie. Wej?cie wykorzystywane g?ównie do przenoszenia du?ych przedmiotów, które nie zmie?ci?yby si? w Tunelu Drugim.
Has?o doda?: luki116
M

Matylda Jones - wysoka, postawna kobieta, ciocia Jupitera Jonesa. Ma ostry j?zyk, ale w gruncie rzeczy jest dobroduszn? i sympatyczn? kobiet?. Widok ch?opców wzbudza w niej jednak tylko jedno pragnienie: ?eby natychmiast zagoni? ich do pracy. Zazwyczaj Jupe stara si? jej schodzi? z drogi.
Has?o doda?: luki116
N

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
O

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
P

Pete Crenshaw - drugi z detektywów. Jest wysportowany, silny, wysoki, zwinny, smuk?y i ostro?niejszy od Jupe'a. Bywa nieoceniony w niebezpiecznych sytuacjach. Uwielbia gra? w koszykówk?, baseball, p?ywa? i je?dzi? na rowerze. Bardzo lubi zwierz?ta, ma doskona?e poczucie humoru i jest o wiele skromniejszy ni? Jupe.
Has?o doda?a: Marzycielka
R

Robert Andrews - zobacz Bob Andrews.


Rocky Beach - fikcyjne miasto, w którym mieszkaj? i wychowuj? si? Trzej Detektywi, po?o?one oko?o 10 mil od Hollywood i oko?o 15 mil od Los Angeles w stanie Kalifornia (USA). Miejsce akcji wi?kszo?ci ksi??ek z serii.
Has?o doda?a: sabina

Rolls royce - jeden z najdro?szych produkowanych w ?wiecie samochodów. Rolls wyst?puj?cy w ksi??ce zosta? skonstruowany specjalnie dla bogatego szejka arabskiego o wyszukanym gu?cie. Obecnie agencja wynajmu samochodów "Wynajmij auto i w drog?" u?ywa go g?ównie w celach reklamowych. Rolls royce jest zabytkowym okazem z ogromnymi jak b?bny przednimi ?wiat?ami i straszliwie d?ug? mask?. Karoseri? ma kwadratow? jak pude?ko, a wszystkie wyko?czenia, nawet zderzaki, s? poz?acane i l?ni? jak klejnoty. Jupiter wygra? w konkursie prawo do u?ywania samochodu przez trzydzie?ci dni, dwadzie?cia cztery godziny na dob?. Wozem kierowa? zazwyczaj angielski szofer - Worthington.
Has?o doda?: luki116
S

Samuel Reynolds - pierwszy komendant policji w Rocky Beach. Cz?owiek stanowczy, sumiennie wype?niaj?cy swoje obowi?zki. Przyja?nie nastawiony do Trzech Detektywów, wielokrotnie z nimi wspó?pracuje, szczególnie w nietypowych sprawach, którymi nie wypada zajmowa? si? policji. Wr?cza detektywom specjalne listy polecaj?ce, które za?wiadczaj? o ich wspó?pracy z policj?, co znacznie u?atwia im prowadzenie dochodze?.
Has?o doda?: VPN

Sinobrody - papuga, która sta?a si? towarzyszk? Trzech Detektywów. Jest to ptak niezwyk?y - w lot chwyta ró?ne s?owa i zdania, zapami?tuje je i powtarza pó?niej z upodobaniem. Jego mieszkaniem to klatka zawieszona na pa??ku w Sk?adzie Z?omu Jonesów.
Has?o doda?: Wiewiorek

Sk?ad Z?omu - ruchliwe miejsce nale??ce do Matyldy i Tytusa Jonesów, którzy mieszkaj? po drugiej stronie ulicy. Zape?niaj? go sterty pospolitego ?elastwa, ale znajduj? si? tu tak?e rozmaite niezwyk?e rzeczy, ocalone z wyburzonych domów czy zamkni?tych muzeów, co czyni sk?ad s?ynny w ca?ej okolicy. Prac? w z?omowisku sprawuj? dwaj bracia rodem z Bawarii: Hans i Konrad, cz?sto pomagaj? im równie? Jupiter z dwójk? przyjació?. W odleg?ym k?cie sk?adu z?omu znajduje si? Kwatera G?ówna Trzech Detektywów. Nieopodal Kwatery Jupiter urz?dzi? sobie warsztat, w którym cz?sto majsterkuje.
Has?o doda?: luki116
T

Tunel Drugi - du?a karbowana rura, jedno z sekretnych wej?? biegn?cych pod górami rupieci do Kwatery G?ównej. Rura by?a zas?oni?ta dla niepoznaki kratk?, a w ?rodku wy?o?ona starymi dywanami. Ko?czy?a si? w?azem, które by?o klap? w pod?odze siedziby Trzech Detektywów. Najcz??ciej wykorzystywane przez nich wej?cie.
Has?o doda?: luki116

Tytus Jones - wuj Jupitera, m?? Matyldy Jones, w?a?ciciel Sk?adu Z?omu Jonesów. Kiedy? pracowa? w cyrku, teraz zajmuje si? g?ównie wynajdywaniem i skupowaniem ró?nych niezwyk?ych rzeczy, które potem sprzedaje w sk?adzie. Cz?owiek niskiego wzrostu, z du?ymi w?sami, ma du?e poczucie humoru, zawsze s?u?y pomoc? detektywom.
Has?o doda?: VPN
U

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
W

Warsztat - cz??? Sk?adu Z?omu po?o?ona w jednym z jego rogów, w wi?kszo?ci os?oni?ta dachem i stertami z?omu. Mie?ci si? tam m.in. prasa drukarska. W warsztacie Jupe zwykle wykonuje drobne naprawy sprz?tu ze sk?adu lub majsterkuje nad nowymi urz?dzeniami potrzebnymi w pracy detektywów.
Has?o doda?: VPN

Worthington - bardzo poprawny, angielski szofer. Trzej Detektywi zetkn?li si? z nim po raz pierwszy, kiedy Jupe wygra? w konkursie nagrod? ufundowan? przez agencj? "Wynajmij auto i w drog?". Wozi? Trzech Detektywów poz?acanym rolls royce'em, zafascynowa?y go przygody ch?opców i odt?d pomaga? im rozpracowywa? tajemnicze sprawy. Czu? si? nieoficjalnym cz?onkiem zespo?u, nazwany nawet "czwartym detektywem".
Has?o doda?: luki116

Wszystkowidz?cy - specjalny peryskop zamontowany w dachu Kwatery G?ównej, dzi?ki któremu detektywi mog? niezauwa?enie obserwowa? teren Sk?adu Z?omu bez konieczno?ci wychodzenia z przyczepy.
Has?o doda?: VPN
Y

X - ?adne has?o nie zosta?o jeszcze dodane.
Has?o doda?: ...
Z

Znaki zapytania [???] - znak rozpoznawczy Trzech Detektywów. U?ywany przez nich na wizytówkach, wzbudza zainteresowanie osób ogl?daj?cych. Trzy znaki zapytania oznaczaj? ka?dego z detektywów oraz ich gotowo?? do rozwi?zywania wszelkich zagadek zgodnie z dewiz? "Badamy wszystko". Znaki zapytania cz?sto s?u?? te? do identyfikacji w terenie za pomoc? kred.
Has?o doda?: VPN
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Na stronie
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych: 289
Nieaktywowany Użytkownik: 6
Najnowszy Użytkownik: per_rectum
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w Shoutboksie.

Luk_F
DATA: 23.07.2013 20:08:32
Witam. Na forum zamie?ci?em moje na razi? cz??ciowe t?umaczenie ksi??ki The Mystery Of The Vanishing Treasure

agent006xd
DATA: 25.05.2013 12:13:39
hej jestem zagl?da tu kto? w ogóle xD ?smiley

Buzzek
DATA: 24.02.2013 20:22:59
Hej wszystkim, wiem ?e ma?o kto tu wchodzi, ale wydawnictwo Rea (www.rea-sj.pl) wyda?a jedn? z niemieckich ksi??ek w polskim j?zyku!

agent006xd
DATA: 27.11.2012 21:27:36
OK ju? patrz?.

Buzzek
DATA: 27.11.2012 21:27:35
Potrzebujemy jakiej? ekipy, która ma ch?ci do edycji, i jakiekolwiek zdolno?ci z kodem Wikii xD

Buzzek
DATA: 27.11.2012 21:25:24
smiley Zobacz na moj? wiki?, jest obecnie rozbudowywana, ale mam nadzieje, ?e b?dzie lepsza smiley

agent006xd
DATA: 27.11.2012 21:22:51
O tak jestemsmiley

Buzzek
DATA: 27.11.2012 21:19:50
Cze??, widze ?e jeste? dost?pny smiley

Buzzek
DATA: 27.11.2012 21:19:27
Cze??, widze ?e jeste? dost?pny smiley

Buzzek
DATA: 26.11.2012 20:49:33
lol, ?cie?o mi link w ?rodku i nie zauwa?y?em :/
chodzi mi o wiki? pl.ptd.wikia.com, któr? prowadze i póki co edytuje jako jedyny smiley