Wywiad z Elizabeth Arthur
Dodane przez VPN dnia 18 lipiec 2007 12:41:19
Wywiad z Elizabeth Arthur

Oto fragment wywiadu z córk? Roberta Arthura (twórcy serii PTD) znaleziony na jednej z niemieckich stron. Wywiad przeprowadzono w lutym 2007 r.

Czy jest Pani znana niezale?na kontynuacja serii "Crimebusters"* w Polsce? Seria ta nie jest ju? wydawana od kilku lat. Czy polskiemu wydawcy odebrano zgod? na kontynuacj??
Nie jestem zapoznana z polsk? seri?. Kiedy polski wydawca opublikowa? kilka ksi??ek i na tym zako?czy? wydawanie serii, jest zrozumia?e, ?e ksi??ki nie sprzedawa?y si? najlepiej i przesta?y by? rentowne. Ponadto Random House nie poinformowa? polskiego wydawcy, ?e prawo do serii posiadam ja i mój brat, poniewa? nie otrzymali?my ?adnego zapytania odno?nie praw do u?ywania postaci.

Czy oprócz Niemiec i Polski autorzy z innych krajów zg?aszali ch?? kontynuacji serii?
By?y takie pytania od wielu autorów - z Australii, Wielkiej Brytanii i USA - odno?nie Trzech Detektywów, ale musz? doda?, ?e oni nigdy nie pytali, czy mog? podj?? starania kontynuacji serii "Crimebusters"*.

* "Crimebusters" - w Polsce: "Nowe Przygody Trzech Detektywów"

T?umaczenie: VPN
?ród?o: rocky-beach.com

Rozszerzona zawartość newsa